CƠ CẤU GÁ VỆ SINH KHUÔN 80°

  • Chuyên dùng gá vệ sinh ½ khuôn úp trước khi đưa vào băng xích dọc …
  • Cơ cấu gá vệ sinh khuôn 80 chuyên dùng xoay ½ khuôn úp góc 80  -> tiến hành vệ sinh khuôn, phu dầu bôi khuôn -> trả khuôn về trạng thái ban đầu -> đưa khuôn vào băng xích dọc.
By | 2022-03-08T16:39:23+00:00 January 17th, 2010|
Avada WordPress Theme