CƠ CẤU TÁCH SẢN PHẨM

  • Cơ cấu tách sản phẩm chuyên dùng nâng và xoay khuôn theo góc nghiêng phù hợp để tách sản phẩm ra khỏi khuôn ly tâm.
  • Cơ cấu hoạt động kết hợp nhiều công đoạn: nâng chiều cao phù hợp theo từng chủng loại -> xoay khuôn theo góc nghiêng phù hợp -> tay đỡ sản phẩm -> đưa vào rulo chuyền sản phẩm ra bãi.
By | 2022-03-08T16:39:08+00:00 January 16th, 2010|
Avada WordPress Theme