HỆ RULO CHUYỀN CỌC LIÊN HOÀN

  • Là hệ thống chuyên dùng di chuyển sản phẩm bê tông sau khi tách khỏi khuôn ly tâm di chuyển đến bãi chứa sản phẩm.
  • Hệ thống thiết kế theo kiểu chuyền động liên hoàn nhằm tăng năng suất và hiệu quả trong quá trình sản phẩm bê tông ly tâm.
By | 2022-03-08T16:42:59+00:00 January 25th, 2010|
Avada WordPress Theme